https://www.high-endrolex.com/35 GDPR |
Prehľad domov

Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Vario Vila, s. r. o., ktorá je prevádzkovateľom týchto webových stránok, považuje ochranu a dôvernosť vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame v súlade s ustanoveniami českých právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb.) a zároveň v súlade s Európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

Vario Vila, s. r. o.
Šumperská 1350
783 91 Uničov
IČ: 25860925, DIČ: CZ 25860925

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania a ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: variovila@variovila.cz

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Najväčšiu časť osobných údajov, ktoré spracúvame o našich zákazníkoch a iných obchodných stranách, vedieme v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a e-mail. Bez týchto údajov s vami nemôžeme komunikovať, a teda zaistiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzatvorenej zmluvy. 

Právne predpisy a legislatíva ČR nám tiež v určitých prípadoch ukladajú povinnosť vaše osobné údaje spracúvať. Jedná sa typicky o uchovávanie údajov podľa zákonných požiadaviek z dôvodu vedenia účtovníctva.

V prípade, ak ste úspešný uchádzač o zamestnanie, budeme niektoré vaše osobné údaje spracúvať pre naše potreby pri nábore zamestnancov a to preto, aby sme s vami mohli prípadne podpísať pracovnú zmluvu.

S vašim súhlasom, ak ste uchádzač o zamestnanie, archivujeme náborovú dokumentáciu do odvolania súhlasu pre potreby potenciálnej komunikácie a ponuky zamestnania v spoločnosti.
Všetky vyššie zmienené osobné údaje, ktoré vznikajú z podnetu našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia pre ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Doba spracúvania vašich osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutnú na zaistenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy a ďalej po dobu, počas ktorej sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše práva

Vašim prirodzeným právom je prístup k informáciám o vašich dátach, ktoré o vás spracúvame. Rovnako máte právo aj na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo vzniesť námietku voči spracúvaniu. V určitých prípadoch máte právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vašu žiadosť preniesť na vami zvoleného správcu/spracovateľa osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s našim spracúvaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás na variovila@variovila.cz.
Ak ste presvedčený, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútorné potreby spoločnosti, chránime ich pred zneužitím a neposkytujeme ich tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám vaše osobné údaje poskytnúť môžeme alebo musíme v minimálnom rozsahu, napr. pri:

  • vyšetrovaní nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, môžu byť údaje odovzdané orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
  • správe našich informačných systémov a aplikácií.
  • Od všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (okrem orgánov verejnej správy), aby spracúvali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup na internet), pomocou ktorého používate web variovila.cz a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas vašich ďalších návštev. Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našich stránok a zjednodušenie vašej budúcej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženie predvolieb a nastavení, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne,
  • analýzy. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,
  • marketing. Cookies využívame na vyhodnocovanie našich marketingových kampaní alebo na neadresné oslovovanie zákazníkov.

Napriek vyššie uvedenému, na základe súborov cookies vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z vášho počítača alebo iného zariadenia môžete jednoducho vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako spravovať súbory cookies a ako ich odstrániť nájdete vo vašom prehliadači v menu "Pomocník". V takom prípade je ale možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka služieb zodpovedajúca práve vašim potrebám.
Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavení, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Analytické nástroje webu

Štatistické dáta
Pokiaľ využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej aktivite, ktoré ďalej využívame na zlepšenie našich služieb.

Google Analytics
Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho webu. Je od spoločnosti Google Inc. („Google“). Informácie vygenerované pri používaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Adwords
Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo súčasným zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google alebo Seznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.
Aj tu platí, že vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Kontaktný formulár

Ďalej sa na webe nachádza kontaktný formulár, v ktorom zbierame tieto osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Osobné údaje z tohto formulára uchovávame za účelom možnosti kontaktovať vás a vybaviť záležitosť, s ktorou ste sa na nás obrátili a to až 48 mesiacov spätne pre prípad, že sa zmení situácia ohľadom predmetnej záležitosti (napr. v prípade uchádzania sa o zamestnanie). Údaje z tohto formulára budú použité pre marketingové oslovovanie iba v prípade, že na to poskytnete súhlas. Tento súhlas a podmienky jeho marketingového využitia sú súčasťou kontaktného formulára.

© 2024 Variovila
https://www.high-endrolex.com/35